Oferta

Oferta

Oferujemy bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, sprzyjającą takiemu rozwojowi.

Obok kluczowych zajęć edukacyjnych, rytmiki czy języka angielskiego, pojawiają się zabawy sensoryczne, warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, warsztaty plastyczne, taneczne oraz wprowadzamy dzieci w świat tajników programowania.

Kierując się długoletnim doświadczeniem z dziećmi, wypracowaliśmy zbiór metod i form pracy, które z powodzeniem  przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Priorytetem w naszej pracy jest nie tylko bazowanie na tym, co sprawdziło się w metodyce wychowania przedszkolnego, lecz także podążanie za nowymi rozwiązaniami edukacyjnymi, które proponuje neurodydaktyka, czy elementy sensoryki.

Metody, którymi pracujemy to m. in.:

 • Metoda projektu
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Gry dydaktyczne
 • Eksperymentowanie i doświadczanie
 • Metody Klanzy
 • Metody z zakresu terapii ręki
 • Metoda Dobrego Startu
 • Elementy metody Montessori

Dużym obszarem, który wspierany jest przez nauczycieli to czas swobodnej zabawy, zarówno w salach, a dzięki dużemu ogródkowi przedszkolnemu także na świeżym powietrzu. Uważamy, że to właśnie przez swobodną zabawę dzieci uczą się najszybciej i najwięcej. Zabawa jest dla dziecka naturalną formą, dzięki której poznają świat i zbierają cenne doświadczenia, wchodzą w role społeczne, uczą się umiejętności miękkich (komunikacji, nie tak rzadko rozwiązywania konfliktów czy współpracy), fantazjują (w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Przede wszystkim jednak podejmują aktywność, która jest dla nich celem i wartością samą w sobie.

Duży nacisk kładziemy także na ruch, który naturalnie towarzyszy dzieciom. Organizowane zajęcia sportowe(gimnastyka, gry zespołowe, basen, tenis), taneczne, kinezjologiczne, językowe sprzyjają rozwojowi nie tylko ciała, lecz również umysłu.

Najważniejszymi celami naszej pracy dydaktycznej są:

 • Rozwój dziecka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania poznawczego – językowym, matematyczno - logicznym, przyrodniczym, ruchowym, przestrzennym, muzycznym (za Inteligencje Wielorakie Howarda Gardnera)
 • Nauka poprzez zabawę, doświadczanie, eksperymentowanie, tworzenie (zgodnie z myślą Konfucjusza: Powiedź mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem)
 • Podążanie za indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka, jak również dostosowanie metod pracy do tych potrzeb
 • Ciągłe poszerzanie strefy najbliższego rozwoju dziecka o nowe doświadczenia

W zakresie pracy wychowawczej naszymi priorytetami są:

 • Uczenie samodzielności we wszystkich wymiarach funkcjonowania dziecka
 • Wykształcenie w dziecku poczucia dbałości o swoje otoczenie, jakości w wykonywaniu zadań i prac plastycznych
 • Wdrażanie dziecka do zasad savoir-vivre
 • Kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewania się z innymi, komunikowania swoich potrzeb, rozwiązywania ma miarę małego człowieka konfliktów, współpracy (Porozumiewanie bez przemocy)
 • Uczenie otwartości na osoby, które inaczej wyglądają czy kierują się innym światopoglądem

 

W podstawowej ofercie przedszkola znajdują się następujące zajęcia dla dzieci:

 • Język angielski

Metoda Melodic Learning jest to angielski poprzez umuzykalnianie. Dzieci uczą się śpiewająco dosłownie i w przenośni. Zdania śpiewane, rymowane są znacznie łatwiej przyswajane i zostają w pamięci na dłużej. Nacisk położony jest głównie na naukę mówienia, oprócz podstawowego słownictwa dzieci nabywają umiejętność tworzenia pytań i odpowiedzi całymi zdaniami. W metodzie oprócz melodii liczy się również obraz. Dzięki dużym, barwnym kartom łatwo i szybko przekazuje się znaczenie słowa bez tłumaczenia na język polski, co jest zgodne z założeniami metody bezpośredniej. Kolejnym niezbędnym elementem jest ruch. Mały człowiek poznaje świat w ruchu, ma ograniczone możliwości skupiania uwagi, nieustannie coś go ciekawi dlatego tak trudno usiedzieć w miejscu. Dlatego tak ważne są na zajęciach aktywności ruchowe, które przeplatają się z zadaniami spokojniejszymi w pozycji siedzącej. Techniki zmieniają się często dzięki czemu jest zachowane dynamiczne tempo pracy. Nauka nie byłaby kompletny bez tzw. storytelling czyli czasu na bajkę. Chyba wszyscy lubimy słuchać różnych historii, a już szczególnie lubią je dzieci. W cyklu zajęć dzieci będą miały okazję poznać wiele historyjek obrazkowych.

 • Rytmika

Dziecko, które od najmłodszych lat jest umuzykalniane, staje się wrażliwym i świadomym odbiorcą muzyki. W metodzie Gordona, według której wprowadzone są zajęcia rytmiczne, nauka muzyki przyrównywana jest do nauki języka ojczystego. Dziecko najpierw musi poznać jak najwięcej różnorodnych piosenek i melodii (nie tylko dur, mol, ale również w innych skalach), a dopiero później posiadając pewien muzyczny słownik może zacząć śpiewać te piosenki. W czasie zajęć wykorzystywana jest również tzw. metoda pastusza – inaczej nazwana echem, kiedy to nauczyciel śpiewa jedną frazę, a dzieci powtarzają melodię. Pracujemy również metodą Dalcroze’a zakorzenioną w kulturze polskiej, w czasie której dzieci reagują na usłyszane dźwięki ruchem. Głównym celem zajęć rytmicznych jest wprowadzenie dzieci w audiację, czyli rozumienie muzyki, które pozytywnie wpływa na ich rozwój muzyczny.

 • Zajęcia sensoryczne

Szczególne miejsce w naszym przedszkolu zajmują zajęcia sensoryczne, których głównym założeniem jest poprawa funkcjonowania wszystkich zmysłów. Jest to o tyle ważne, że w dzisiejszych czasach, kiedy dzieci są „zasypywane” tak ogromną ilością informacji oraz sygnałów wzrokowych i słuchowych, często gubią się i nieadekwatnie reagują na nie. Poprzez dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych (przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, słuchowych, wzrokowych i smakowych), poprawia się jakość przesyłania i odbierania tych stymulantów. Dodatkowo w czasie zajęć duży nacisk położony jest na rozwijanie motoryki małej z elementami Terapii Ręki, przygotowując rękę do nauki pisania.

 • Gimnastyka korekcyjna

Dzieci poprzez zestaw odpowiednio dobranych gier i zabaw ruchowych wyrabiają nawyk prawidłowej postawy, kształtują i utrwalają odpowiednie wzorce ruchowe oraz odbudowują istniejące już deficyty. Zajęcia odbywają się w oparciu o rozmaite formy ćwiczeń. Metody dobrane są specjalnie do potrzeb i umiejętności przedszkolaków. Całość odbywa się w przyjaznej, sprzyjającej rozwojowi atmosferze, a stosowanie ciekawych dla dziecka form ruchu, stymuluje dziecięce uczestnictwo w zajęciach.

 • Logopedia

Zapewniamy opiekę logopedyczną dla dzieci wymagających terapii.

 • Warsztaty plastyczne

W czasie warsztatów plastycznych dzieci poznają nie tylko różnorodność technik i materiałów plastycznych, mają także możliwość do wyrażania własnych pomysłów, doboru kolorów oraz elementów plastycznych.

Dla zainteresowanych dzieci i ich rodziców proponujemy dodatkowe zajęcia.